Αλωπεκής 47, Αθήνα 106 76 τ. 210 7238811, f. 210 7251114 info@kommataslaw.com

Ενέργεια

Γενικές Πληροφορίες

Το σημαντικό ηλιακό και αιολικό δυναμικό της χώρας μας σε συνδυασμό με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν συντελέσει στην αύξηση της διείσδυσης των ήπιων μορφών παραγωγής ενέργειας και της εντεύθεν σημασίας τους στην ελληνική οικονομία. Το γραφείο μας, παρακολουθώντας ενεργά τις σχετικές εξελίξεις έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο αυτό, ιδίως στον τομέα των εξαγορών εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμης πηγές. Η εξειδίκευσή μας καλύπτει όλα τα στάδια μίας συναλλαγής, και ειδικότερα:

 • Τη διενέργεια νομικών ελέγχων (legal due diligence) επί εταιρειών με έργα σε οποιοδήποτε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, με αντικείμενο τον έλεγχο των εταιρικών εγγράφων, συμβάσεων, αδειών, ακινήτων κλπ, με σκοπό τον εντοπισμό και, ει δυνατόν, την αντιμετώπιση πιθανών νομικών κινδύνων.
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε σχέση με τη διαμόρφωση της δομής της συναλλαγής, τη σύνταξη και διαπραγμάτευση των σχετικών συμβατικών εγγράφων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές, την παρακολούθηση και έλεγχο της τήρησης των προαπαιτούμενων (conditions precedent) για την μεταβίβαση των μετοχών και τη διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής (closing).
 • Ενδεικτικές υποθέσεις

  Η πρόσφατη δραστηριότητά μας στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, το χειρισμό των ακόλουθων υποθέσεων:

  Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  Εκπροσωπήσαμε την ελληνική θυγατρική μιας πολυεθνικής εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών μίας εταιρείας με σημαντικό χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων ανά την επικράτεια. Οι υπηρεσίες μας περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την πραγματοποίηση εκτενούς νομικού ελέγχου επί της υπό εξαγορά εταιρείας, τη σύνταξη αναλυτικής έκθεσης με τα ευρήματα του νομικού ελέγχου, καθώς και τη σύνταξη και διαπραγμάτευση των συμβατικών εγγράφων της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και της σχετικής συμφωνίας μετόχων.

  Απαιτήσεις εταιρείας ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών
  Το γραφείο μας ενήργησε ως νομικός σύμβουλος μίας ελληνικής εταιρείας ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων σε σχέση με αξιώσεις της εναντίον μίας εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο σύμβασης ανάπτυξης φωτοβολταΪκών σταθμών.

  Εξαγορά έργων αιολικής ενέργειας
  Συμβουλεύσαμε μία ξένη εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σχετικά με την εξαγορά πέντε (5) εταιρειών με σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων αιολικής ενέργειας στην Κρήτη, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήσαμε νομικό έλεγχο επί των υπό εξαγορά εταιρειών, συντάξαμε και διαπραγματευτήκαμε το συμφωνητικό αγοραπωλησίας μετοχών και παρείχαμε νομική συνδρομή κατά τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  Έκθεση Νομικού Ελέγχου
  Διενεργήσαμε νομικό έλεγχο για την πιθανή εξαγορά τριών εταιρειών ειδικού σκοπού με έργα παραγωγής ηλιακής ενέργειας σους Νομούς Φλώρινας, Λάρισας και Κορίνθου.

  Συμφωνία Μετόχων
  Το γραφείο μας παρείχε νομική υποστήριξη κατά το στάδιο της σύνταξης και διαπραγμάτευσης συμφωνίας μετόχων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας μίας εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.