Αλωπεκής 47, Αθήνα 106 76 τ. 210 7238811, f. 210 7251114 info@kommataslaw.com

Ενέργεια

Γενικές Πληροφορίες

Το σημαντικό ηλιακό και αιολικό δυναμικό της χώρας μας σε συνδυασμό με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν συντελέσει στην αύξηση της διείσδυσης των ήπιων μορφών παραγωγής ενέργειας και της εντεύθεν σημασίας τους στην ελληνική οικονομία. Το γραφείο μας, παρακολουθώντας ενεργά τις σχετικές εξελίξεις έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο αυτό, ιδίως στον τομέα των εξαγορών εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμης πηγές. Η εξειδίκευσή μας καλύπτει όλα τα στάδια μίας συναλλαγής, και ειδικότερα:

  • Τη διενέργεια νομικών ελέγχων (legal due diligence) επί εταιρειών με έργα σε οποιοδήποτε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, με αντικείμενο τον έλεγχο των εταιρικών εγγράφων, συμβάσεων, αδειών, ακινήτων κλπ, με σκοπό τον εντοπισμό και, ει δυνατόν, την αντιμετώπιση πιθανών νομικών κινδύνων.
  • Παροχή νομικής υποστήριξης σε σχέση με τη διαμόρφωση της δομής της συναλλαγής, τη σύνταξη και διαπραγμάτευση των σχετικών συμβατικών εγγράφων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές, την παρακολούθηση και έλεγχο της τήρησης των προαπαιτούμενων (conditions precedent) για την μεταβίβαση των μετοχών και τη διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής (closing).